قوانین و مقررات


1- تحت هیچ شرایطی بلیط استرداد نخواهد شد.
2- به تاریخ و ساعت برگزاری دقت داشته باشید و حداقل سه ساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور داشته باشید.